การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560

การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560

 

 

 

 

การประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมีประจำปี 2560

 

ด้วยธนาคารออมสิน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทั้งปวง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อนำความสุขความเจริญมาสู่ปวงชนชาวไทย และให้เวทีการประกวดวาดภาพครั้งนี้เป็นพื้นที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อการประกวด “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่จำกัดแนวคิดด้วยงานศิลปะที่นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย

 

         การจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2560 นี้ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศ อันทรงคุณค่า และสร้างความน่าเชื่อถือในการประกวดฯ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อให้การจัดการประกวดมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 

1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้น และทรงปลูกฝัง  ให้คนไทยรู้จักการออม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

2. ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน

 

3. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักและสนใจในงานศิลปะประเภทจิตรกรรมได้มีเวทีในการแสดงผลงาน เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในศิลปะของไทย

 

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี มีรายละเอียดและระเบียบการ ดังนี้

 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง

ประเภทของผู้ส่งผลงาน

- ประเภทที่ 1  บุคคลทั่วไป

- ประเภทที่ 2  เยาวชน อายุ 14 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)

- ประเภทที่ 3  เยาวชน อายุ 7 - 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)

ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ com

 

2. การส่งผลงานเข้าประกวด

1. งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด โดยวาดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

 

2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด

 

3. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยติดไว้ด้านหลังของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

   ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความ เสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

 

3. ขนาดของผลงาน

ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงาน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 14 - 18 ปี ขนาดผลงาน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 - 13 ปี ขนาดผลงาน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

 

4. คณะกรรมการพิจารณคัดเลือกและตัดสินผลงาน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ)       ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)            กรรมการ                                            

3. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  (ศิลปินแห่งชาติ)           กรรมการ

4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ)                    กรรมการ

5. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)                       กรรมการ

6. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)          กรรมการ

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร                             กรรมการ

8. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม)                   กรรมการ

9. อาจารย์สังคม ทองมี (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาศิลปะ)            กรรมการ

10. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา                               เลขานุการฯ

 

5. รางวัล

  • ประเภทบุคคลทั่วไป

            - รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท

            - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   200,000 บาท

            - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   100,000 บาท

            - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   50,000 บาท

            - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

  • ประเภทเยาวชน อายุ 14 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)

            - รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

            - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  50,000 บาท

            - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท

            - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท

            - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

  • ประเภทเยาวชน อายุ 7 - 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)

            - รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

            - รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท

            - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท

            - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท

            - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

                  

6. กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน

   การส่งผลงาน

ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 8 - 17 กันยายน 2560

ส่งด้วยตนเอง วันที่ 8 - 17 กันยายน 2560  เวลา 00 น. - 16.00 น.

ส่งถึง           

คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี

สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

 

คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com

พิธีมอบรางวัล  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

จัดแสดงผลงาน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 

 

7. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสินโดยชอบธรรม มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่ธนาคารออมสินเห็นสมควร

 

8. การรับคืนผลงาน

     ผลงานที่ไม่ได้ร่วมจัดแสดง       

 ติดต่อขอรับผลงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.   ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

 

หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ธนาคารออมสินจะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

ดาวโหลดใบสมัคร

ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป 

ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 14-18 ปี

ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7-13 ปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประกวดวาดภาพ ธนาคารออมสิน และ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.