CHANGE the World

คัดค้าน...การจัดการขยะไม่เป็นผล?

 

 CHANGE Heal the World
เรื่อง โค้ชสุรชัย โคตมี วิทยากร/นักเขียนรักษ์โลก
https://www.facebook.com/Coachsurachai


คัดค้าน...การจัดการขยะไม่เป็นผล?

 

อ่านเพิ่มเติม...

“7 ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปฏิรูปราคาน้ำมันที่เป็นธรรมต่อประชาชน”

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“7 ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปฏิรูปราคาน้ำมันที่เป็นธรรมต่อประชาชน”

อ่านเพิ่มเติม...

“เหตุใด เอทานอลจึงไม่อ้างอิงราคาตลาดโลกเหมือนน้ำมันและก๊าซหุงต้ม !?!”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“เหตุใด เอทานอลจึงไม่อ้างอิงราคาตลาดโลกเหมือนน้ำมันและก๊าซหุงต้ม !?!”

อ่านเพิ่มเติม...

“กองทุนน้ำมันคือเครื่องมือกำบังกำไรแฝงของธุรกิจน้ำมัน !?!”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“กองทุนน้ำมันคือเครื่องมือกำบังกำไรแฝงของธุรกิจน้ำมัน !?!”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“เลิกเล่นกลปั่นราคาก๊าซหุงต้มแพงเกินจริง รัฐบาลเลิกอุ้มกลุ่มทุนพลังงานค้ากำไรเกินควรเสียที!

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“เลิกเล่นกลปั่นราคาก๊าซหุงต้มแพงเกินจริง รัฐบาลเลิกอุ้มกลุ่มทุนพลังงานค้ากำไรเกินควรเสียที!

อ่านเพิ่มเติม...