CHANGE the World

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล “รสนา”เตือนระวัง “เตะหมูเข้าปากหมา” แฉแผนฮุบฟ้าทะลายโจรของกลุ่มทุนยา !?

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“รสนา”เตือนระวัง “เตะหมูเข้าปากหมา” แฉแผนฮุบฟ้าทะลายโจรของกลุ่มทุนยา !?
 
 

“รสนา” เปิดงานวิจัยคนไทยตีพิมพ์ระดับโลก “ฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19”

 

“รสนา” เปิดงานวิจัยคนไทยตีพิมพ์ระดับโลก “ฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19”

 
 

กรีนพีซจัดอันดับให้ เทนเซ็นต์ เอาชนะ อาลีบาบา ไป่ตู้ ในการจัดอันดับ

 

กรีนพีซจัดอันดับให้ เทนเซ็นต์ เอาชนะ อาลีบาบา ไป่ตู้ ในการจัดอันดับ

อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีของจีน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ฟ้าทะลายโจรไม่ใช่ยาวิเศษ แต่ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่ต้านโควิด-19 ได้

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ฟ้าทะลายโจรไม่ใช่ยาวิเศษ แต่ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่ต้านโควิด-19 ได้
 
 

มูลนิธิสุขภาพไทยแจกยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาทุกข์ยามโควิด

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

มูลนิธิสุขภาพไทยแจกยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาทุกข์ยามโควิด