CHANGE the World

“ประธานสนช.ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ประธานสนช.ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ปปช.อย่าแค่สร้างวาทกรรมไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ปปช.อย่าแค่สร้างวาทกรรมไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ขอให้สนช.แสดงสปิริตส่งพรป.ปปช.ให้ศาล รธน.วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ขอให้สนช.แสดงสปิริตส่งพรป.ปปช.ให้ศาล
รธน.วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย”

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ข้อคิดก่อนโหวต กับดักการเมือง ถ้าสนช.โหวตพ.ร.ป.ป.ป.ช.ผิด จะพาคสช.ตกสวรรค์กระแทกพื้นแบบไม่รู้ตัว”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ข้อคิดก่อนโหวต กับดักการเมือง ถ้าสนช.โหวตพ.ร.ป.ป.ป.ช.ผิด จะพาคสช.ตกสวรรค์กระแทกพื้นแบบไม่รู้ตัว”

 

อ่านเพิ่มเติม...