CHANGE the World

“ขอให้อธิบดีกรมศุลกากรและกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของนาฬิกาทั้ง25เรือนตามดำริของนายกฯให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ขอให้อธิบดีกรมศุลกากรและกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของนาฬิกาทั้ง25เรือนตามดำริของนายกฯให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ระยะทางพิสูจน์ม้า นาฬิกาพิสูจน์คนและกลไกรัฐ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ระยะทางพิสูจน์ม้า นาฬิกาพิสูจน์คนและกลไกรัฐ”

 

อ่านเพิ่มเติม...

งาน Right to Clean Air- The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมาเน้นย้ำวิกฤตมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

 

งาน Right to Clean Air- The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมาเน้นย้ำวิกฤตมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ประธานสนช.ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ประธานสนช.ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

 

อ่านเพิ่มเติม...