CHANGE the World

“ต้องถ่วงดุลการสอบสวนในชั้นตำรวจเพื่อธำรงความยุติธรรม”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ต้องถ่วงดุลการสอบสวนในชั้นตำรวจเพื่อธำรงความยุติธรรม”

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนพีซเรียกร้องให้ลดการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาวะของโลก

 

กรีนพีซเรียกร้องให้ลดการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาวะของโลก

อ่านเพิ่มเติม...

“คปพ.มีปณิธานเดินหน้าขวางการกินรวบที่ทำลายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“คปพ.มีปณิธานเดินหน้าขวางการกินรวบที่ทำลายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ”

อ่านเพิ่มเติม...

น่าเสียดายที่ในยุคปฏิรูป ยังมีแต่กลุ่มข้าราชการและผู้ใช้อำนาจรัฐที่เห็นแก่ประโยชน์เอกชนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศ

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูลน่าเสียดายที่ในยุคปฏิรูป ยังมีแต่กลุ่มข้าราชการและผู้ใช้อำนาจรัฐที่เห็นแก่ประโยชน์เอกชนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนพีซ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ นักกิจกรรมนำเสนอนาฬิกาทราย ชี้วิกฤตมลพิษ PM2.5 เป็นวาระเร่งด่วน ต้องลงมือทำทันที

 

กรีนพีซ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
นักกิจกรรมนำเสนอนาฬิกาทราย ชี้วิกฤตมลพิษ PM2.5 เป็นวาระเร่งด่วน ต้องลงมือทำทันที

 

อ่านเพิ่มเติม...