CHANGE the World

"ความเห็นต่างกับท่านประธานสนช.กรณีการตัดมาตรา10/1 ออกจากร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ"

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

 

 

"ความเห็นต่างกับท่านประธานสนช.กรณีการตัดมาตรา10/1

ออกจากร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ"

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่ผ่านสนช เป็นการตรากฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกระบวนวิธีทางนิติบัญญัติ?"

  

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

   

ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่ผ่านสนช เป็นการตรากฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกระบวนวิธีทางนิติบัญญัติ?"

 

อ่านเพิ่มเติม...

"เหตุใดกลุ่มทุนพลังงานต้องคัดค้านบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติอย่างสุดจิตสุดใจ !?!"

  

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

   

 

"เหตุใดกลุ่มทุนพลังงานต้องคัดค้านบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติอย่างสุดจิตสุดใจ !?!"

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

  

 

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

  

 

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...