CHANGE the World

“รสนา” ยื่นประธาน คตง.สอบมติบอร์ด ปตท.ตั้ง PTTOR ทำรัฐขาดรายได้-ส่อขัดกฎหมาย

 

“รสนา” ยื่นประธาน คตง.สอบมติบอร์ด ปตท.ตั้ง PTTOR ทำรัฐขาดรายได้-ส่อขัดกฎหมาย

 

 

 

อดีต สปช.ด้านพลังงานยื่นหนังสือประธาน คตง.ตรวจสอบมติ บอร์ด ปตท.โอนกิจการพร้อมทรัพย์สินหน่วยธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR ลดสัดส่วนรัฐถือหุ้น เร่งรีบนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ส่อขัดกฎหมาย ทำให้รัฐขาดรายได้ โอนทรัพย์สินส่อไม่โปร่งใส หลีกเลี่ยงคำสั่งศาลปกครองและมติ คตง.เรื่องการคืนท่อก๊าซฯ หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

    การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ100% ซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารกิจการพลังงานทั้งระบบในฐานะกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท)คือการทำลายเครื่องมือของรัฐในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียม และกิจการพลังงานของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นกิจการค้ากำไรสูงสุดของธุรกิจเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

                  

                      

การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

 

    การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ100% ซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารกิจการพลังงานทั้งระบบในฐานะกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท)คือการทำลายเครื่องมือของรัฐในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียม และกิจการพลังงานของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นกิจการค้ากำไรสูงสุดของธุรกิจเอกชน

 

อ่านเพิ่มเติม...

กมธ.มีมติแก้หลักการ2ร่างกม.ปิโตรเลียม ส่งกลับครม.พิจารณา

 

กมธ.มีมติแก้หลักการ2ร่างกม.ปิโตรเลียม ส่งกลับครม.พิจารณา

 

 

กรรมาธิการมีมติแก้หลักการ 2 ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พร้อมส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกรอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักการร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในประเด็นคำจำกัดความของคำว่า ”service contract” ที่แปลไว้ว่า “จ้างสำรวจและผลิต”ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดทั้งหมด  จึงแก้ไขเป็นว่า “จ้างบริการ” ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งสำรวจ และผลิต หรือทั้งสองอย่างก็ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประเด็นภาษีในร่างพ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียมด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...

"ระวัง..!!!โหวตผ่านร่างกฎหมายปิโตรเลียมอาจเข้าข่ายการละเมิด ก.ม อาญา157และผิดจริยธรรมของสนช."

 

"ระวัง..!!!โหวตผ่านร่างกฎหมายปิโตรเลียมอาจเข้าข่ายการละเมิด ก.ม อาญา157และผิดจริยธรรมของสนช."

 

 

วันนี้ (21 พ.ย 2559) เป็นวันชี้ขาดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ ปิโตรเลียม พ.ศ...และ ร่างแก้ไขพ.ร.บ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ ...ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะตัดสินใจโหวตว่าจะส่งคืนร่างพ.ร.บ ทั้ง2ฉบับให้คณะรัฐมนตรีแก้ไขหรือไม่ เนื่องจากร่างแก้ไขพ.ร.บ ทั้ง2ฉบับมีสมาชิกสนช.ขอแปรญัตตินอกหลักการของร่างกฎหมายเป็นจำนวนมากเพราะร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับที่คณะรัฐมนตรีส่งมาไม่ได้แก้ไขตามผลการศึกษาของสนช.ตรงประเด็นจุดอ่อน และจุดรั่วไหลของรายได้แผ่นดินซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.)ได้ทักท้วงไว้ หาก

อ่านเพิ่มเติม...