CHANGE the World

“รสนาเตือนรมว.คลังผิด157 ปล่อยรัฐวิสาหกิจตัดแบ่งกิจการตั้งบริษัทเอกชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“รสนาเตือนรมว.คลังผิด157 ปล่อยรัฐวิสาหกิจตัดแบ่งกิจการตั้งบริษัทเอกชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับ”

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!... (2)

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่
ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!...

 

“ธีระชัย - รสนา - พิศิษฐ์ ร่วมกันแนะนำเกี่ยวกับ ปตท. จะขายหุ้น OR”

 

“ธีระชัย - รสนา - พิศิษฐ์ ร่วมกันแนะนำเกี่ยวกับ ปตท. จะขายหุ้น OR” 

อ่านเพิ่มเติม...

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!...

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่
ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!...

 

รัฐบาลอย่ายืนบังแดด เพื่อกระจายอำนาจด้านพลังงานคืนสู่ประชาชน !!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รัฐบาลอย่ายืนบังแดด เพื่อกระจายอำนาจด้านพลังงานคืนสู่ประชาชน !!