CHANGE the World

กบง.เปลี่ยนน้ำมันผสมบี7และบี10 เหลือบี6 ควรใช้โอกาสนี้ถอดน้ำมันชีวภาพออกจากโครงสร้างราคาน้ำมัน

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

กบง.เปลี่ยนน้ำมันผสมบี7และบี10 เหลือบี6 ควรใช้โอกาสนี้ถอดน้ำมันชีวภาพออกจากโครงสร้างราคาน้ำมัน

โครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้มที่มัดคอประชาชนชดเชยอย่างไร นายทุนมีแต่รวย!!

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
โครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้มที่มัดคอประชาชนชดเชยอย่างไร นายทุนมีแต่รวย!!

เรียนรู้แนวพระราชดำริป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
เรียนรู้แนวพระราชดำริป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล

กระทรวงพลังงานมีไว้เพื่อภารกิจอะไร!? CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

กระทรวงพลังงานมีไว้เพื่อภารกิจอะไร!?
 

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาใช้สิทธิพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ ขอทราบการวินิฉัยกรมบัญชีกลางเห็นชอบให้อภ.ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้เข้าเสนอราคา ได้หรือไม่