CHANGE the World

รสนาเสนอนายกฯประยุทธ์น้อมนำพระดำรัส”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเสนอนายกฯประยุทธ์น้อมนำพระดำรัส”ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”มาแก้ปัญหาการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

พี่อุ่นเรือนนางในจินตนาการของคุณอังคาร กัลยาณพงศ์

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

พี่อุ่นเรือนนางในจินตนาการของคุณอังคาร กัลยาณพงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

“กระทรวงการคลัง ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องลงโทษข้าราชการที่เอื้อประโยชน์เอกชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“กระทรวงการคลัง ในรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องลงโทษข้าราชการที่เอื้อประโยชน์เอกชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ”
 

ก.อ ไม่สอบวินัย เนตร นาคสุข อาจเข้าข่ายละเว้นหน้าที่ ผิดม.157 หรือไม่

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ก.อ ไม่สอบวินัย เนตร นาคสุข อาจเข้าข่ายละเว้นหน้าที่ ผิดม.157 หรือไม่
 

กมธ.สนช.ทำเกินอำนาจหน้าที่และแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีวรยุทธ อยู่วิทยาหรือไม่!?