CHANGE the World

ยื่นหนังสือตลอดสายบังคับบัญชาของอธิบดีกรมศุกากรจี้ให้ยึดหรือริบนาฬิกาตกเป็นของแผ่นดิน

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ยื่นหนังสือตลอดสายบังคับบัญชาของอธิบดีกรมศุกากรจี้ให้ยึดหรือริบนาฬิกาตกเป็นของแผ่นดิน

 

ยื่นหนังสือจี้ป.ป.ช.

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ยื่นหนังสือจี้ป.ป.ช.
ทบทวนมติยืมใช้คงรูปเพื่อถ่วงดุลการตรวจสอบทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง

 

 

ยื่นหนังสือถึงกรมศุลกากรครั้งที่2ให้ริบนาฬิกาผิดกฎหมายเข้าหลวง

 

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ยื่นหนังสือถึงกรมศุลกากรครั้งที่2ให้ริบนาฬิกาผิดกฎหมายเข้าหลวง

คารวะหัวใจตั้ว ศรัณยู สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

 

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
คารวะหัวใจตั้ว ศรัณยู สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

อาจารย์โต้งกัลยาณมิตรของคนชายขอบ