CHANGE the World

คลองเตยวิกฤต CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

คลองเตยวิกฤต
 

เซฟคลองเตย เซฟกรุงเทพฯประเทศไทยไปต่อได้

 
 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

เซฟคลองเตย เซฟกรุงเทพฯประเทศไทยไปต่อได้
 

วัดสะพานโมเดล :สถานที่พักคอยก่อนส่งต่อแห่งแรกสำหรับผู้ป่วยโควิดในชุมชนคลองเตย

 
 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
วัดสะพานโมเดล :สถานที่พักคอยก่อนส่งต่อแห่งแรกสำหรับผู้ป่วยโควิดในชุมชนคลองเตย
 

แรงงานไทยชนะ CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
แรงงานไทยชนะ
 

รสนา สื่อ อสส.กทม.กู้ชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดชาวบางบอนรายแรก

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนา สื่อ อสส.กทม.กู้ชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดชาวบางบอนรายแรก