CHANGE the World

อย่าปฏิบัติกับแคมป์คนงานเหมือนนักโทษ CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

อย่าปฏิบัติกับแคมป์คนงานเหมือนนักโทษ

 

ยุทธศาสตร์ขนมครกควรใช้ฟ้าทะลายโจรหยุดระบาดโควิด

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ยุทธศาสตร์ขนมครกควรใช้ฟ้าทะลายโจรหยุดระบาดโควิด
 

รัฐบาลควรใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นประโยชน์ในการดูแลคนไทยในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รัฐบาลควรใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นประโยชน์ในการดูแลคนไทยในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

 

ประสบการณ์ใช้ยาฟ้าทะลายโจรทะลายโควิดของจริงของประชาชนไม่ต้องถึง 180มก. / วัน

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ประสบการณ์ใช้ยาฟ้าทะลายโจรทะลายโควิดของจริงของประชาชนไม่ต้องถึง 180มก. / วัน
 
 
 

ฟ้าทะลายโจรในมหาสงครามโควิด-19 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ฟ้าทะลายโจรในมหาสงครามโควิด-19