CHANGE the World

"ข้อพิรุธการขายปิโตรเลียมเหลว(คอนเดนเสท)ให้สิงคโปร์ก่อนย้อนมาขายไทย คืออะไร"

 

  CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 
"ข้อพิรุธการขายปิโตรเลียมเหลว(คอนเดนเสท)ให้สิงคโปร์ก่อนย้อนมาขายไทย คืออะไร"

อ่านเพิ่มเติม...

"การขายคอนเดนเสทให้สิงคโปร์ก่อนย้อนมาขายไทยคือกระบวนการฉ้อราษฎร์บังหลวงใช่หรือไม่ "

 

  CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


"การขายคอนเดนเสทให้สิงคโปร์ก่อนย้อนมาขายไทยคือกระบวนการฉ้อราษฎร์บังหลวงใช่หรือไม่ "

 

อ่านเพิ่มเติม...

"ขอให้นายกฯ จัดการกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีส่งออกปิโตรเลียมเหลว(คอนเดนเสท)จากแหล่งJDA ของบริษัทเอกชนให้ถูกต้อง"

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

 

 

"ขอให้นายกฯ จัดการกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีส่งออกปิโตรเลียมเหลว(คอนเดนเสท)จากแหล่งJDA ของบริษัทเอกชนให้ถูกต้อง"

 

อ่านเพิ่มเติม...

"ร่างกฎหมายบรรษัทวิสาหกิจฯ ทุจริตเชิงอภิมหานโยบายใช่หรือไม่?"

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

"ร่างกฎหมายบรรษัทวิสาหกิจฯ ทุจริตเชิงอภิมหานโยบายใช่หรือไม่?"

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลุกพลังเยาวชน PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคใต้ ด้วยภารกิจปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งท้องทะเล

 

ปลุกพลังเยาวชน PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคใต้ ด้วยภารกิจปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งท้องทะเล

 

อ่านเพิ่มเติม...