CHANGE the World

สมาคมเพื่อนชุมชนโชว์บทพิสูจน์ความสำเร็จ หนุนสมาชิกเป็นโรงงานเชิงนิเวศ100%ในปี61

 

 

สมาคมเพื่อนชุมชนโชว์บทพิสูจน์ความสำเร็จ
หนุนสมาชิกเป็นโรงงานเชิงนิเวศ100%ในปี61

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมเพื่อนชุมชนโชว์บทพิสูจน์ความสำเร็จ หนุนสมาชิกเป็นโรงงานเชิงนิเวศ100%ในปี61

 

 

สมาคมเพื่อนชุมชนโชว์บทพิสูจน์ความสำเร็จ
หนุนสมาชิกเป็นโรงงานเชิงนิเวศ100%ในปี61

 

อ่านเพิ่มเติม...

คสช. ควรประกาศเลิกใช้อำนาจตามมาตรา44 มาเหนือ(over rule)

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


คสช. ควรประกาศเลิกใช้อำนาจตามมาตรา44 มาเหนือ(over rule)


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

สำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่ออเมริกันที่ว่างานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพใช้งบประมาณจำนวนมากด้วยข้อความว่า

 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

 


หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

 

อ่านเพิ่มเติม...